Personvern

Behandling av personopplysninger (personvernerklæring)

Diller vil i forbindelse med tjenester som vi leverer og vår virksomhet behandle personopplysninger. All vår behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

I denne erklæringen beskrives bakgrunnen for Dillers behandling av personopplysninger, samt bakgrunnen for behandlingen og rettighetene til de registrerte (dvs. personene som opplysningene knytter seg til) ved behandlingen av personopplysningene. Erklæringen gjelder for brukere av Dillers løsninger og leverandører og samarbeidspartnere med Diller, og som ikke har fått informasjon på annen måte om behandlingen

Nedenfor gis det en oversikt over vår behandling av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet, samt bakgrunnen for behandlingen og rettighetene til de registrerte (dvs. personene som opplysningene knytter seg til) ved behandlingen av personopplysninger. Informasjonen her gjelder for personer som ikke er ansatt i vår virksomhet.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nederst på denne siden.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Diller er behandlingsansvarlig for all behandling som omtales nedenfor. Kontaktopplysninger for Diller finner du nederst i denne erklæringen.

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet, se mer nedenfor om formålet med behandling av personopplysninger.

Nedenfor er de tilfeller hvor det normalt behandles personopplysninger omtalt, hvor Diller er behandlingsansvarlig for personopplysningene (dvs. det er Diller som har bestemt formålet og virkemidlene for behandlingen).

For behandling av personopplysninger om lojalitetskunder, medlemmer og andre som gjelder Dillers kunder, eller om Diller behandler personopplysninger på vegne av en annen behandlingsansvarlig, så er Diller databehandler. Det vil være presisert i erklæringen om Diller er databehandler, eller så vil Diller informere om dette ved henvendelse. Det vil i slike tilfeller være den behandlingsansvarlige som vil informere om behandlingen, som av samarbeidspartnere av Diller, dvs. de Diller leverer tjenester til, bl.a. for å etablere lojalitets- og medlemsprogrammer. Er Diller databehandler vil informasjon om behandling av personopplysninger eventuelt bli informert om fra behandlingsansvarlig, men det er noe informasjon om slik behandling i erklæringen.

Vi kan også behandle personopplysninger på andre måter enn nevnt nedenfor, men da vil vi informere de registrerte på andre måter enn gjennom denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som behandles av Diller

Diller behandler personopplysninger om personer som er i kontakt med oss, enten som kunder, leverandører eller i andre sammenhenger i den grad slik behandling er nødvendig for formålet med kontakten med oss.

Nedenfor er det tatt inn personopplysninger vi behandler, formålet for behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, grunnlaget for behandlingen, om opplysningene blir utlevert og/eller overført til land utenfor EØS-området.

Behandling av personopplysninger om brukere av Diller

Diller samler inn og behandler personopplysninger om sluttbrukere (medlemmer) av tjenester som Diller tilbyr til sine samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er her behandlingsansvarlig, se ovenfor, og Diller er databehandler.

Diller er behandlingsansvarlig for behandling av adferdsmønster og sikkerhetslogging på nettsidene til samarbeidspartnere som gjøres av sikkerhetshensyn, utvikling av tjenesten, og statistikk. Behandling skjer på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi vurderer at vi har en berettiget av å registrer og behandle adferdsmønstre og logge bruk, og at behandling av denne type opplysninger er ikke så inngripende at personvernet til den enkelte bruker må overstyre denne behandlingen.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og samarbeidspartnere

Diller behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere tjenester samt evaluere bruk av tjenester.

Behandlingen av personopplysninger er basert på personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, og vi vurderer at vi har en berettiget interesse for å administrere forholdet til våre samarbeidspartnere og leverandører, og at og at behandling av denne type opplysninger er ikke så inngripende at personvernet til personene det gjelder må overstyre denne behandlingen. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt tjenester.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtaler.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av leverandører og samarbeidspartnere.

Diller vil lagre opplysningene inntil leverandørforholdet opphører eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

Kontakt med andre

Diller vil behandle personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

Behandlingen av opplysninger er basert på personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert at det er i vår berettigede interesse å ha kontakt med omverdenen som del av vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i to år.

Bruk av nettsider

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og eventuell annen teknologi. Mer informasjon om hvilken teknologi vi bruker for å få informasjon om bruk av nettsidene, finnes nedenfor på denne siden.

Vi behandler personopplysninger som samles inn på våre nettsider på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet til besøkende på nettsiden ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere enkeltpersoner.

Vi bruker informasjonen som samles inn til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker som det er klikket på, eller informasjon som er lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster.

Personopplysningene benyttes også for å forbedre våre nettsider, og å utarbeide statistikk og forstå bruken av sidene. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til den enkelte besøkende.

Utlevering og overføring av personopplysninger

Diller gir ikke personopplysninger videre til andre i andre tilfeller enn nevnt i denne erklæringen og med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med eller samtykke fra den registrerte eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Diller bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som Diller foretar vil skje innenfor EU/EØS-området, men det vil være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EU/EØS-området skje i land godkjent av EU-kommisjonen, i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger.

Personopplysninger kan i enkelte tilfeller bli utlevert til offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

Behandling og lagringstid (sletting)

Diller oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Rettighetene nedenfor gjelder hvor Diller er behandlingsansvarlig. For krav om bruk av rettigheter hvor Diller er databehandler, vil kravet bli videresendt til behandlingsansvarlig. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Rett til innsyn, retting og sletting

De som vi behandler personopplysninger om har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler.

For å ta i bruk dine rettigheter, som for innsyn, må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.

Du kan som registrert også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Sletting av opplysninger kan du gjøre på Min Side ved å slette din profil. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn som knyttet til krav eller regnskapsføring.

Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til begrensning behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se personvernforordningen artikkel 18.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger om deg og som er basert på samtykke eller nødvendig for å gjennomføre en avtale med Diller, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av Diller) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Automatiserte avgjørelser, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i personvernforordningen artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet, se mer på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som gis her. Har vi dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene ved å kontakte deg. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår nettside.

Informasjonskapsler (cookies)

På nettsidene til Diller benyttes kun informasjonskapsler for å registrere bruken av nettsidene og for å tilpasse nettsidene bedre for brukere for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne eller en nummer-/sifferserie som kan identifisere din nettleser eller enhet som benytter nettsidene (omtales som informasjonskapsler nedenfor for enkelthetens skyld).

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer informasjonskapsler i din nettleser. Mange nettlesere eller enheter er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at kapslene ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at nettsidene ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på tjenestene.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på nettsted og tjenester. Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettstedet og tjenestene mer brukervennlig.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapsler på nettstedet vårt kan deles inn i fire kategorier:

Essensielle cookies

Noen informasjonskapsler er avgjørende for driften av nettstedet vårt. For eksempel vil cookies tillate oss å identifisere brukere slik at de kan logge seg på kontoene sine. Hvis du velger å deaktivere cookies, vil du ikke være i stand til å få tilgang til kontoen din.

Ytelsescookies

Vi bruker cookies for å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og for å overvåke nettsidens ytelse. Dette gir oss muligheten til å identifisere eventuelle problemer og raskt fikse disse. For eksempel kan vi bruke ytelsecookies for å holde styr på hvilke sider som er mest populære. Vi kan også bruke ytelsecookies for å vise lenker til andre sider som vi tror du kan være interessert i, basert på de sidene du har sett på.

Funksjonalitetscookies

Vi bruker funksjonalitetcookies for å huske dine preferanser. For eksempel til å huske eventuelle endringer du har gjort i dine preferanser i kontoinnstillingene. Vi kan også bruke funksjonalitetcookies for å gi deg andre tjenester, for eksempel slik at du kan se videoklipp på nettstedet vårt.

Vi bruker følgende cookies på nettsidene:

-Google Analytics, retningslinjer for personvern.
-Hotjar, personvernerklæring.
-Intercom, retningslinjer for personvern.
-Google tag, retningslinjer for personvern.
-Google Ads, retningslinjer for personvern.
WordPress. Personvern.

 

Teknologi som benyttes

Det benyttes informasjonskapsler i forbindelse med analyse av bruk av våre nettsider. Dette vil være statistikk og registering av bruksmønstre.

Endre nettleserinnstillinger

Du kan endre innstillingene på nettleseren din for å begrense hvilke cookies som kan brukes.

Hvis du endrer innstillingene og blokkerer cookies, vil dette bety at visse funksjoner på nettsiden ikke vil fungere, og du vil ikke dra full nytte av alle funksjonene nettsiden kan tilby.

Juridisk enhet. Kontaktopplysninger

Det juridiske navnet og kontaktopplysningene for Diller er:

Diller AS
Vestre strandgate 23, 4611 Kristiansand
Tlf:969 24 642
E-post: post@Diller.no
Org. nr.: 918022031

Se for øvrig våre nettsider for mer informasjon.

Har du noen spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss
"Alle mulige tredjepartskanaler blir mindre og mindre effektive, og vi ser at det er nødvendig fremover å eie dialogen med kunder. Jeg er ikke i tvil om at mye av veksten vår skyldes økt lojalitet fra medlemmer."

Kai Gulbrandsen

Adm.dir. i Princess-kjeden

"Kundeklubb-knappen ligger på forsiden i kassen, så alt går automatisk. Medlemmer våre benytter klippekortene og kupongene, fordi det er så enkelt å bruke. Vi ser at vi har høy omsetning på medlemmer."

Evy Ingebrigtsen

Operations and HR Manager, Baker Brun

"Data er det nye gullet. Det er vesentlig at kjøpsinformasjon og kundedata er fundamentet for alle gode kundedialoger. Å ha kontroll på dette, er etter min mening helt avgjørende."

Pål Wibe

Norway's "Mr Retail" Pål Wibe

"A terrific app that really helps our business to grow together with our customers. Adds value for both us and the customer, a complete customer journey from the physical to the online store."

BMP Paleet

"Thank you very much for the fantastic follow-up when we launched our loyalty program from Diller. You guys made the whole process painless. Looking forward to seeing what we can achieve together. We really recommend Diller AS to anyone that need a loyalty program on the Shopify platform."

Bolina

"Annonsering må planlegges 2 uker i forkant, men da kan jo kampanjen være helt irrelevant. Med Diller kan vi derimot snu oss rundt på et blunk! Vi kan legge ut en kampanje over natten, for Diller hjelper oss med å få det ut med én gang. Dette er helt uvurderlig for oss."

Tone Tengesdal Stavnheim

Tengesdal Sport

"Great app, easy to customize and simple to use. Customer service is outstanding and helpful. The few times we have had any issues, customer support was very responsive and resolved the issues in minutes! Highly Recommend!"

MARK+BRANDY

"Jeg hadde aldri kjøpt et kassesystem uten mulighet for lojalitetsprogram. For meg var det helt vesentlig at det fulgte et godt lojalitetsprogram med i POS."

Maria Quarnström

Eier, Rilo Zoo

"We recently startet using Diller and are very pleased with the app. It is easy and understandable to use, and it has already generated more customers and sales. What is important to mention is that the customer service is outstanding, and we are getting all the help and support we need! Our contact has been patient and so happy to help and guide in out teams-meetings for the set up :)"

Shine

"Great app and customer service! The loyalty features combined with the SMS engine and mail integration towards MailChimp is a winner for me. Thanks to Erik for helping me set everything up!"

Henriks Herre

"Vi er veldig opptatt av kundereisen og har vært på jakt etter et verktøy som kan hjelpe oss med å gi best mulig service til våre kunder. Diller muliggjør dette og er et veldig bra verktøy som er meget godt integrert med Shopify. Vi er helt sikker på at Diller vil bidra til økt kundetilfredsstillelse og kan trygt anbefale Diller. I tillegg til et bra konsept, lever kundeservice opp til sitt eget konsept og gir en strålende veiledning og service."

frimina.com

"Very easy to set up the app. It’s perfect for creating a good-looking loyalty program widget, that is customized to my brand and webshop.   Super friendly and helpful support team! They answer very fast and do everything to help you out.  Great experience so far."

Corado Coffee Roasters

"Med en kundeklubb blir vi mye bedre kjent med kundene og kan lage godt materiell og relevant innhold for dem. Dette er veldig viktig. Vi slipper alle mid season-salg og kan heller belønne dem som velger oss over tid."

Tobias Tjørstad

General Manager, Linestore

"Det var både raskt og enkelt å sette opp lojalitetsprogrammet, og Dillers kundeservice-team er fantastisk. Vi ser frem til å få glede av programmet i tiden fremover, slik at vi kan få enda mer lojale og fornøyde kunder!"

Julia Dyblie

Daglig leder, Milla Web

"Vi ser at snittsalget og marginer er høyere til tross for at vi gir en 10% velkomstrabatt. Man tar jo gjerne med seg litt ekstra i handlevognen for å mest mulig ut av rabatten. Målet er at kundeklubben skal være prikken over i’en for kundene våre, slik at de ønsker å fortsette å handle hos oss."

Jon Grøteig Andersen

Markedssjef i PetXL

"Vi ser gode resultater av lojalitetsprogrammet. De umiddelbare tilbakemeldingene kommer fra ansatte i butikk, som merker at det kommer kunder inn i butikkene bare 5-10 minutter etter at vi sender ut en SMS."

Stine Handley

Administrasjonsleder i Fredrik & Louisa

"Man er jo alltid spent før lansering av et nytt system. Det som umiddelbart kom frem da vi gikk over til en digital kundeklubb, var at det ble svært godt mottatt av butikkene, fordi det er så enkelt i bruk."

Lene Sagenes

Markedsansvarlig, Olivenlunden

"Med kundeklubben har vi fått flere faste kunder som handler oftere. Det betyr godt potensial for mersalg av tilleggsprodukter, og dermed høyere omsetning og bedre marginer. Det er vi veldig godt fornøyde med."

Ida Marie Juliussen

Distriktssjef og markedsansvarlig, Funky Frozen Yogurt

"Vi har sett at det ikke bare er rabatter som tiltrekker seg kunder. For eksempel fungerer det bra når vi sender ut SMS om at nye produkter har kommet fra et av merkene våre. Da øker trafikken til butikken, siden medlemmene gjerne får tidlig produktinformasjon."

Martine Remsøy Romøren

Butikksjef, Lively Home på Fornebu og Røa

"Den store fordelen med kundeklubben er at det blir enkelt å kommunisere med kundene. Vi ser uendelige muligheter med dette i fremtiden og ser frem til å bruke det mer."

Anders Johan Braaten

Daglig leder i butikkjeden Buster Hund og Katt

"Jeg søkte rundt på nettet etter leverandører og fant Diller på den måten. De har alt jeg trenger i et lojalitetsprogram, og for meg var det en ekstra fordel at det er et norsk selskap."

Hans Hvinden

Daglig leder, Hageglede.no

"Når kunder handler i butikken, spør vi dem om de vil bli medlemmer og fortelle dem at de får gavesjekker etter et visst forbruk, invitasjoner til arrangementer og andre fordeler. Ingen sier nei!"

Heidi Andersen

Butikksjef, Coco Skien